O nás

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. (dále jen JCZPS o.p.s.) je obecně prospěšnou společností, která poskytuje na sedmi pracovištích po celém Jihočeském kraji registrované sociální i doprovodné služby pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich rodiny.

Pracoviště JCZPS o.p.s. se nacházejí v bývalých okresních městech a to v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře.

 

zakládací listina JCZPS o.p.s. ze dne 12.6.2018.pdf

 

Zakladatel

 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR z. s.    

sídlo: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7,                                    

IČ: 70856478

telefon: 266 753 421                                                                              

email: nrzp@nrzp.cz

www.nrzp.cz

 

Historie

1. 1. 1992 bylo vytvořeno Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci (SPSR) při Sdružení zdravotně postižených v ČR ve všech okresních městech. V roce 2000 došlo ke změně názvu ze SPSR na Centrum služeb pro zdravotně postižené (CSZP). K 1. 1. 2003 došlo k transformaci na Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje (CZP JK). CZP JK bylo občanským sdružením, které se v průběhu roku 2013 změnilo na obecně prospěšnou společnost Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. (JCZPS o.p.s.).

 

Poslání JCZPS o. p. s.

Základním posláním JCZPS je poskytování široce dostupných sociálních služeb na profesionální úrovni pro naše cílové skupiny. JCZPS poskytuje služby bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení klientů/uživatelů, na věk a situaci, tzn., zda je klient/uživatel v nepříznivé sociální situaci, či je takovouto situací ohrožován. Sociální služby jsou pro zvýšení jejich kvality a komplexnosti doplněny o doplňkové služby.

Za priority poskytovaných služeb je v JCZPS považována jejich široká časová i místní dostupnost. Důraz je také kladen na terénní i ambulantní služby, zejména pak poradenství, aby se co nejvíce přiblížilo ke klientům/uživatelům. Dalším důležitým faktorem je i to, že naše služby nejsou směřovány pouze ke zdravotně postiženým občanům a seniorům, ale zaměřujeme je i na osoby jim blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost.

Veškeré aktivity a služby JCZPS jsou poskytovány na základě principů a zásad obsažených v Etických kodexech organizace a Etickém kodexu sociálních pracovníků ČR.

 

JCZPS o. p. s. plní roli

 

 

- kontaktního místa pro osoby se zdravotním postižením, seniory, jejich rodiny a ostatní veřejnost,

- informačního a poradenského centra,

- přímého poskytovatele specifických služeb,

- zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu,

- obhájce práv zdravotně postižených.


 

Vize JCZPS o. p. s.

- poskytování kvalitních sociálních služeb. Společnost poskytuje na základě zákona o sociálních službách dvě registrované sociální služby - odborné sociální poradenství a osobní asistenci,

- poskytování vzdělávacích a aktivizačních služeb zaměřených na sociální integraci, růst osobnostních kompetencí a pracovních návyků klientů/uživatelů,

- zaměstnávání osob se zdravotním postižením při poskytování sociálních i doplňkových služeb.

 

Cíle JCZPS o. p. s.

Cílem služeb JCZPS je kvalitní život, osobní růst a co největší nezávislost osob se zdravotním postižením a seniorů. Vybavit je takovými dovednostmi a informacemi, aby byli schopni v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získat potřebné sebevědomí a zaměřit se na možnosti svého dalšího rozvoje. Podporovat u svých klientů/uživatelů převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu. Ve vztahu ke zdravé veřejnosti je cílem vybavit ji takovými dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a dále nevytvářet nové architektonické a mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly již tak složitou situaci osob se zdravotním postižením.

 

 

Principy JCZPS o. p. s.

- poskytovat, co nejkvalitnější sociální služby dle potřeb a přání našich klientů/uživatelů,

- zajistit dostatek financí z veřejných i neveřejných zdrojů (vícezdrojové financování u sociálních služeb),

- všechny služby realizovat hospodárně, účelně, efektivně, dle zásad dobrého hospodáře,

- služby poskytovat kvalitně ke spokojenosti klientů/uživatelů, jejich rodinných příslušníků, donátorů, partnerů, sponzorů,

- průběžně upravovat standardy kvality tak, aby odpovídaly legislativě a zvyšovala se kvalita služeb,

- zvyšování profesionality pravidelným dalším vzdělávání a supervizemi všech pracovníků poskytující sociální služby,

- udržení stávajících či získání nových zaměstnanců poskytujících služby nejen kvalitně a profesionálně, ale také i srdcem, nejde jen odbornou způsobilost, ale i osobností kvality a zralost,

- upevnění spolupráce s obcemi a městy po celém území Jihočeského kraje,

- rozšiřování povědomí o společnosti, jejích službách a aktivitách pomocí propagace a public relations.

 

 

Zásady poskytování služeb v JCZPS o. p. s.

- používat otevřenou komunikaci jako prevenci nedorozumění a problémů, jak ve vztahu ke klientům/uživatelů, tak mezi pracovníky

- jednat v pracovním týmu s respektem a úctou a vytvářet dobré pracovní prostředí,

- poskytovat podporu a služby v prostředí přirozeném pro klienty/uživatele,

- vycházet při plánování podpory a služeb z individuálních přání a potřeb klienta/uživatele.

 

Členství v organizacích a asociacích

JCZPS o.p.s. je členem:

Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů osobní asistence

 

 

 

 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. - netkatalog.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - netkatalog.cz