GDPR

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., SNP 559, Prachatice, IČ 26594463

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.Poučení o právech čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (tedy informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány), a vydání
kopie zpracovávaných osobních údajů. Subjekt osobních údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, nebo doplnil neúplné osobní údaje.

Pokud se osoba domnívá, že zpracováváním jejích osobních údajů bylo porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat
stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Neposkytnutí osobní údajů může mít za následek neposkytnutí sociální nebo doplňkové služby.


poučení o GDPR na web.pdf