Osobní asistence

Osobní asistence je terénní sociální služba. Tato služba je registrovanou sociální službou podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.

Osobní asistence je poskytována na strakonickém pracovišti JCZPS o.p.s. a pouze na území města Strakonice.

 

Kontaktní údaje

Stavbařů 213, 386 01 Strakonice

 

telefon: 383 321 931

 

mobil vedoucí: 724 707 312

 

e-mail: strakonice@jczps.cz

 

Personální zajištění osobní asistence

vedoucí služby: Jana Horvátová, DiS., telefon: 383 321 931, mobil: 724 707 312

 

sociální pracovnice pro osobní asistenci: Bc. Pavla Petráňová, DiS., telefon: 383 321 931, 702 281 483

 

osobní asistentky: Jaroslava Brejchová, Zdeňka Čapková, Jana Horvátová, Pavla Petráňová, Karolína Mašková

 

Doba poskytování osobní asistence

 

Pondělí až neděle od 7:00  do 20:00 hodin

Státní a jiné svátky v době dle příslušného dne, na který připadne.

 

Poslání osobní asistence

Posláním služby osobní asistence je pomáhat rodinám se zdravotně postiženými dětmi, dospělými či seniory žít běžným způsobem života jejich vrstevníků. Pomáhat dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům zvládnout s pomocí osobního asistenta činnosti, které nemohou vykonávat samostatně.

 

Individuálně poskytnout pomoc a podporu, která vychází z potřeb uživatelů (umožnit zůstat doma). Odborný personál pomáhá a podporuje rozvoj a samostatnost uživatelů v jejich domácím prostředí tak, aby mohli žít životem, který se blíží běžné úrovni a napomáhá k jejich integraci do společnosti.

 

Rozsah poskytování

Základní činnosti poskytované v rámci služby osobní asistence.

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí.

 

Popis realizace poskytované služby

Služba osobní asistence umožňuje osobám s těžkým zdravotním postižením žít doma v přirozeném prostředí, realizovat aktivity a činnosti směřující k prevenci sociálního vyloučení a k integraci do společnosti. Je určena osobám s těžkým zdravotním postižením, jehož důsledky vyžadují v některých úkonech pomoc druhé osoby. Pomoc osobních asistentů je cenná i pro rodiny osob se zdravotním postižením.

Služba osobní asistence obsahuje především pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti, při obstarávání osobních záležitostí, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, při soběstačnosti a dalších činnostech vedoucích k sociálnímu začlenění.

 

Úhrada za služby

Osobní asistence je placenou službou. Výše úhrady za poskytování služby je stanovena dle platného ceníku služby osobní asistence.

 

Ceník osobní asistence 1.7.2023.pdf

Dokumenty a informace o poskytování služby 

Havarijní a nouzové aktualizace k 1.9.21.pdf

Informace pro zájemce o službu OA aktualizace k 1.9.21.pdf

Smlouva OA Strakonice NOVÁ 16.6.2023.pdf

Souhlas se zpracováním osobních údajů KONTAKTNÍ OSOBY aktualizace k 1.9.201.pdf

Vnitřní pravidla pro poskytování služeb osobní asistence 16.6.2023.pdf

Vnitřní pravidla pro vyřizování stížností aktualizace k 1.9.21.pdf

Žádost pro zájemce o OA aktualizace k 1.9.21.pdf

 

Službu osobní asistence poskytovanou Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. finančně podporují:

                          a městem Strakonice

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb.